O NAMA
Udruženje „SNAT“ - SRPSKA NACIONALNA ASOCIJACIJA ZA TELEMEDICINU, osnovano u Beogradu 2019.godine je nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija, radi promovisanja telemedicine i e-zdravlja, kao i praćenja zdravstvenog stanja građana digitalnim sredstvima.


S obzirom da je u Srbiji telemedicina neopravdano zapostavljena, naši prevashodni ciljevi su sledeći: promovisanje telemedicie i e-zdravlja, edukacija kako stručne tako i opšte javnosti, organizovanje aktivnosti vezanih za promociju telemedicine, donošenje novih tehnologija zastupljenih na svetskom tržištu, praćenje zdravstvenog stanja gađana digitlnim sredstvima kao i udruživanje sa svetskim asocijacijama ovog tipa i pomaganje u definisanju legislative vezane za koncept telemedicine.
MISIJA
U Srbiji trenutno ne postoji pravna regulativa iz oblasti telemedicine, tako da je naša misija upravo postavljanje pravnog okvira i utemeljavanje čvrstog oslonca za uključivanje regulacije ove oblasti u pozitivno-pravni sistem naše zemlje.


Pored gore navedenog, planiamo da organizujem, samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama sličnog interesovanja, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije, kako bi što više široj populaciji predstavili prednosti koncepta telemedicine.


U planu je, takođe, objavljivanje stručne literature koja se odnosi na sam koncept ove oblasti, a jedna od bitnih stavki naše strategije je uspostavljanje saradnje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima, kako u zemlji tako i u inostranstvu koji se bave oblastima medicine i modernih tehnologija.


Za nas kao udruženje, koje je ujedno i članica IsfTeH-a (International Society for Telemedicine & eHealth), od suštinske važnosti je razmena iskustava na globalnom nivou, upoznavanje i usvajanje principa dobre prakse, a sve u svrhu benfiti pacijenata i približavanju najmodernijim tokovima lečenja.

KONTAKTIRAJTE NAS
Riste Stefanovića 13, Beograd, Srbija

+381 63 242 205

office@snat.rs